กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5 (ลำดวนแดง)

  26 มิถุนายน 2566  โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด

โดย นายพิชิต  บรรเทา  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก  เป็นประธานในพิธี

กิจกรรมรำลึกถึงท่านสุนทรภู่

การแสดงละคร

การให้ความรู้เกี่ยวกับวันต่อต้านยาเสพติด

การปฏิญาณตนในวันต่อต้านยาเสพติด

 

03

 

01

011

02

04

07

06