กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5 (ลำดวนแดง)

 

 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5 (ลำดวนแดง)

 กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5 (ลำดวนแดง)  ประกอบด้วยโรงเรียน  11  โรงเรียน  ดังนี้

 1. โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก
 2. โรงเรียนบ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง)
 3. โรงเรียนบ้านขี้เหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา
 4. โรงเรียนบ้านอี่หล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)
 5. โรงเรียนบ้านโนนดู่(ราษฎร์อุปภัมถ์)
 6. โรงเรียนบ้านโนนน้อย
 7. โรงเรียนบ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ
 8. โรงเรียนบ้านโคกหล่าม(รัฐราษำณืสามัคคี)
 9. โรงเรียนบ้านบบอนใหญ่
 10. โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา)
 11. โรงเรียนบ้านสะเดา