กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5 (ลำดวนแดง)

วิสัยทัศน์

"วิชาการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม นำพัฒนา"

 

พันธกิจ

 1. พัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูงขึ้น

 2.  พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ

 3.  พัฒนาครูเป็นครูยุคใหม่ที่มีขีดความสามารถในการจัดการเรียนรู้รองรับการเปลี่ยนแปลงและสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ

 4.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลเป็นที่ยอมรับชองชุมชนสังคม และทุกภาคส่วนเข้ามามีผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 

กลยทธ์

 1. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
 2. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
 3. พัฒนาครูเป็นครูยุคใหม่ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
 4. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

 

แผนงาน/โครงการ

 1. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
 2. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ RT NT O-NET
 3. โครงการนิเทศภายในกลุ่มเครือข่าย
 4. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
 5. โครงการสร้างขวัญกำลังใจครูบุคลากรทางการศึกษา
 6. โครงการประชุมสามัญกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5
 7. โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน
 8. โครงการจัดกิจกรรมทางลูกเสือ
 9. โครงการประชาสัมพันธ์กลุ่มเครือข่าย