กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5 (ลำดวนแดง)

นายสุนทร  ปุณะปรุง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก

ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 5 (ลำดวนแดง)

 

นายพงษ์ศักดิ์  ดาสันทัด

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอี่หล่ำ (ราษฎร์นุสรณ์)

รองประธานกลุ่มเครือข่ายฯ

นายบรรจง  จำรูญอิสระกุล

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง)

รองประธานกลุ่มเครือข่ายฯ

นายวิจารย์  อาจสาลี

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกหล่าม(รัฐราษฎร์สามัคคี)

กรรมการและเลขานุการ

นายจำเนียร  เกษกิ่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนน้อย

กรรมการ

นายอานัติ  จันทร์เทศ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ

กรรมการ

นายพินิจ  คำดำ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขี้เหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา

กรรมการ

 

นายชาญวิทย์  วงศ์คำ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนใหญ่(ราษฎร์พัฒนา)

กรรมการ

นายเชิด  อ่อนศรี

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะเดา

กรรมการ

นางวีรยา  ปุณะปรุง

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านบอนใหญ่

กรรมการ

 

นายอภิยศ  ปัทมคัม

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนดู่(รัฐราษฎร์อุปภัมถ์)

กรรมการ